Pre firmy

Praktická aplikácia najnovších metód sebarozvoja v biznise

Pozrite si tiež môj rozhovor pre RUŠ Noviny o spolupráci s firemnou sférou.

Firma môže byť len tak dobrá, ako dobrí sú ľudia v nej. Ak zlepšíte ľudí, pozdvihnete celú firmu.

To sa dá dvomi hlavnými spôsobmi:
A) nájdením nových, lepších ľudí (často nepraktické)
B) zlepšením tých, ktorých už máte

Ja viem pomôcť v B).

Vysoká návratnosť investície: zlepšenia sú trvalé, kumulatívne a s reálnym dopadom na biznis.

Rozvoj firiem sa začína vždy u jednotlivca – zamestnanca, manažéra, či riaditeľa. Pomôžte človeku stať sa takým, akým chce byť a odvďačí sa vám spokojnosťou, výkonom a úspechmi.

2 hlavné časti sebarozvoja firiem

  1. vytvárať úspešných ľudí, ktorí sú schopní dosiahnuť to, pre čo sa rozhodnú. Zvýšenie pravdepodobnosti úspechu odstránením osobných blokerov v konaní a myslení.
    Napr. zlepšenie sebaistoty, vyladenie zamerania na cieľ, odstránenie paralyzujúcej neistoty pri rozhodnutiach, ako zbytočne nekomplikovať veci, nesabotovať si vlastný úspech, zmena negatívneho postoja, oprostenie sa od zlých skúseností z minulosti, odstránenie nefunkčných vzorcov v realizácii zámerov,…
  2. účinná okamžitá pomoc pri problémoch zamestnancoch, ako sú napr. vyhorenie, preťaženie, stres, pocit prílišného tlaku pri práci, negatívny názor iných, strach z vystupovania na verejnosti, strach zo zlyhania, strach z nadriadeného, neschopnosť vyjadriť svoj názor, adaptácia na zmeny, osobné problémy a pod.

Ako to prebieha

Všetko sa deje pomocou rozhovoru 1:1, kde hľadáme, revidujeme a prípadne odstraňujeme blokujúce vzorce, emócie, myšlienky, presvedčenia, či strachy, ktoré človeku bránia správať sa prirodzene, mať v situáciách nadhľad a fungovať bez zbytočného tlaku.

Hlavnými prvkami počas sedenia sú empatický rozhovor, sebapochopenie a veľmi účinná zmena objavených opakujúcich sa vzorcov správania a presvedčení, ktoré nevedú k želanému cieľu.

Modelový príklad:

Je rozdiel, ako ide obchodník na dôležité stretnutie.
Či ide s obavami o výsledok, trasie sa mu hlas, je v strese a zabúda koncept, alebo či prichádza sebaistý, prezentuje s kľudom a pohotovo reaguje na vzniknuté situácie.

Tu býva často skrytý strach zo zlyhania, z negatívnych dôsledkov, prípadne strach z toho, čo si o mne druhí môžu myslieť. Riešením je nájsť a spracovať koreňový program (myšlienku + emóciu), ktorý človeka núti myslieť na neúspech, čo spúšťa emócie a odvádza jeho pozornosť od toho, čo sa aktuálne deje. Uvoľnením emócie za touto myšlienkou dochádza k ukľudneniu, získaniu nadhľadu a zlepšeniu pohotovosti odpovedí a reakcií.

Na sedeniach je spravidla prioritou dosiahnutie väčšej slobody myslenia a konania. Lebo človek často sám vie, čo má robiť, pokiaľ ho neblokujú vlastné programy.

Prispôsobenie potrebám konkrétnej firmy

Tak, ako ľudia, aj každá firma je unikátna svojou kultúrou, potrebami, aj nedostatkami. Spolu môžeme vytvoriť program zlepšenia práve vašej firmy,  aby sme čo najlepšie pomohli cieľom firmy a zároveň všetkým zúčastneným.

Kontaktujte ma tu.

Ing. Ján Poctavek, PhD.